Samenvatting

Het jaar 2020 was een jaar anders dan alle andere jaren.

Corona domineerde en bepaalde daarmee de gang van zaken. In 2020 hebben we daarom niet alles zo kunnen uitvoeren als voorgesteld. Sommige zaken zijn niet aan de orde gekomen, soms is iets in een ander perspectief komen te staan en er zijn zaken in een stroomversnelling geraakt. Al met al is het een intensief jaar geweest waarin we te maken kregen met een nieuwe werkelijkheid.

In die nieuwe werkelijkheid is gebleken hoe wendbaar en flexibel we met z’n allen, cliënten, verwanten en medewerkers zijn en hoe we er ondanks alles toch een mooi jaar van hebben weten te maken. Hoewel locaties voor bezoek gesloten waren en de dagbesteding tijdelijk niet op een dagcentrum plaatsvond, ontstonden er zo veel nieuwe initiatieven en heeft het ook zo veel inzichten gegeven dat het een speciaal jaar is geweest, waarin we het bovenal samen hebben gedaan.

In afstemming met de verwantenraad, cliëntenraad en ondernemingsraad koos Frion ervoor de organisatie onder te verdelen in zeven delen en de woon- en werklocaties te clusteren in zogenoemde woonwerkcirkels.

Bij het toepassen van woonwerkcirkels worden meerdere woonlocaties en dagbestedingslocaties aan elkaar gekoppeld. Samen vormen zij één woon-werkcirkel. Per cirkel is er een vaste groep cliënten en medewerkers/vrijwilligers. 

Wonen en werken hebben we dichter bij elkaar gebracht. Zodat de zelfstandigheid van cliënten wordt gestimuleerd. Zelf naar je werk lopen of fietsen of in ieder geval een korte afstand afleggen, zodat prikkels je niet voor het werk al moe maken. En wat fijn als dat kan met voortdurend vaste gezichten. Deze strategie stond voor Frion op de planning om in 2020 daar de eerste stappen voor te nemen. Corona bracht dit traject in een versnelling, waardoor het op een andere wijze vorm kreeg dan de bedoeling was. Tegelijkertijd bleek het ook een effectieve strategie in de strijd tegen corona.

Wonen en werken hebben we dichter bij elkaar gebracht.

De indeling in woonwerkcirkels heeft als voordeel dat er maatregelen per cirkel kunnen worden genomen mocht dat nodig zijn.

Een besmetting heeft dan niet gelijk gevolgen voor de hele organisatie. Bovendien betekent het voor cliënten meer vaste gezichten, omdat er constante groep medewerkers en vrijwilligers aan de cirkel is gekoppeld. De start van de woonwerk cirkels creëerde daarnaast ook meer mogelijkheden om te werken aan een goede en gezonde roosters, door diensten tussen woon- en dagbestedingslocaties binnen de woonwerkcirkels te bundelen.

Aanpassing aanbod

Het aanbod is zoveel mogelijk afgestemd op de wensen en behoeften van cliënten.

De nieuwe situatie vroeg om aanpassingen. Sommige cliënten hadden in de maanden dat dagbesteding op locatie niet mogelijk was veel baat bij het aanbod op de woongroepen of ontdekten andere activiteiten. Daarom is die kennis gedeeld en in overleg met cliënten en verwanten gekeken naar de mogelijkheden voor plaatsing. Voor alle cliënten is het zo gelukt een passende plek te vinden, waarbij ook maatwerk is toegepast.

Voorbeeld

Het voorbeeld van de indeling in woonwerkcirkels is twee keer gekwalificeerd als best practice door de IGJ.

De inspectie heeft het gepubliceerd in de sectorrapportage van de gehandicaptenzorg (de uitgave voor de branche) en in de tussenrapportage voor de zorg en jeugdhulp die worden gedeeld met het ministerie van Volksgezondheid.

Het Goede Gesprek

Frion vindt het belangrijk om continu in dialoog te zijn met elkaar.

Samen in gesprek met de cliënt, medewerker en het persoonlijke netwerk (verwanten, vrijwilligers) bepalen we wat het beste is voor een fijn leven voor de cliënt. Dit noemen we bij Frion: het Goede Gesprek.

De Goede Gesprekken vinden plaats op alle niveaus in de organisatie. Ze kunnen over een individuele cliënt gaan, maar ook over wat het beste is voor een hele woonlocatie of geheel Frion. Op deze manier zijn binnen Frion bijvoorbeeld de woonwerkcirkels gerealiseerd en zo zijn er ook locatie specifieke afspraken gemaakt over de bezoekregeling.

Woonwerkcirkels

Om te voorkomen dat een corona-besmetting bij één cliënt of medewerker gevolgen kan hebben voor iedereen binnen Frion zijn we in 2020 gaan werken met woonwerkcirkels. 

Meerdere woonlocaties en dagbestedingslocaties zijn aan elkaar gekoppeld en vormen samen één woon-werkcirkel. Cliënten en medewerkers kunnen zich binnen een cirkel vrij bewegen. Frion is als het ware in zeven kleine stukjes geknipt. 

De inzet van de woonwerkcirkels zorgt ervoor dat eventuele besmettingen niet direct gevolgen hebben voor heel Frion. Elke cirkel heeft dus een vaste groep cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Dit heeft ertoe geleid dat we besmettingen steeds goed hebben kunnen isoleren en er steeds maar enkele cliënten en/of medewerkers besmet werden.