Nawoord

Dit kwaliteits- en jaarverslag vertelt hoeveel er in één jaar tijd is gebeurd binnen Frion.

 

We begonnen ambitieus aan 2020 waarvoor we heel toepasselijk ‘Samen doen’ als titel kozen voor het jaarplan.

Dat samen doen kreeg een extra dimensie. Corona heeft een enorme wissel getrokken op cliënten, verwanten, vrijwilligers en collega’s. Veel kon niet doorgaan en zeker in de eerste fase was er veel onzekerheid en gemis van elkaars nabijheid.

Tegelijkertijd is er veel opgepakt. Onze medewerkers, cliënten en verwanten hebben een enorme flexibiliteit en daadkracht laten zien. De wijze waarop samen de zorg en ondersteuning is vormgegeven in tijden van corona. De flexibiliteit van collega’s om in te springen en dat we daar tegelijk van elkaar konden leren. Hoe de woonwerkcirkels zijn ingericht zodat het leven, de dagbesteding, de zorg en ondersteuning door zijn gegaan. En wel op een zo veilige en verantwoorde wijze als mogelijk, zonder het leven helemaal stil te zetten. Ik ben zo trots op wat ik gezien heb binnen onze organisatie. Wat een veerkracht en flexibiliteit. En dat niet alleen; vooral heel veel inventiviteit.

Leren van elkaar
Mede ook omdat het lukte tegelijk een verbeterslag te maken. Ten opzichte van vorige jaren hebben we veel geleerd. In samenspraak met cliënten en verwanten kwam bijvoorbeeld een bezoekregeling tot stand. In het goede gesprek werd besproken hoe binnen de kaders van de corona richtlijnen, een bezoekregeling op maat kon worden gemaakt, die paste bij de bewoners en het team. Dat heeft mooie resultaten opgeleverd. We zijn samen steeds meer en op meer thema’s aan het werken volgens de leer- en verbetercyclus. De dagbestedingslocaties hebben mooi ingespeeld op de veranderende omstandigheden en passende activiteiten naar de cliënt gebracht. Daar is veel van elkaar opgestoken, zodat zowel de leerlijnen als het ouderenconcept villa vitaal nu op veel locaties beschikbaar zijn.

Het gezond roosteren op kader startte voorspoedig in 2020. Daar gooide corona al snel roet in het eten. Toch hebben we gezien dat binnen de woonwerkcirkels de samenwerking tussen teams op gang komt, waardoor wonen en werken dichterbij elkaar zijn voor cliënten, er meer vertrouwde gezichten voor cliënten zijn en waardoor steeds meer mensen een gezond rooster en een contract met het door hen gewenste aantal uren kunnen krijgen. En doordat collega’s op andere locaties zijn gaan werken, leren we van elkaar, evenals door het delen van mooie voorbeelden in de organisatie.

Daar ligt ook nog ontwikkelpotentie. We kunnen met elkaar nog beter kijken wat er wel en minder goed werkte, daar met en van elkaar leren én bovenal op basis daarvan bepalen wat we nog meer willen bereiken.

Zorgen over medewerkers
Het aantrekken en behouden van medewerkers voor met name de EVB en MVB groepen is een grote zorg, waar we de oplossing nog niet voor hebben gevonden. Juist voor goede zorg en een veilige werkomgeving zijn vaste gezichten voor cliënten en collega’s van belang. Daarnaast hebben we een hoog (langdurig) verzuim. Hier is in 2020 actie op ondernomen, maar corona heeft dat verder omhoog gestuwd. In 2021 willen we verder actie ondernemen.

Aandacht voor medewerkers lijkt een belangrijk element, zodat voordat mensen ziek worden, gesprekken al plaats vinden.

Op een aantal vlakken gaan we nog explicieter de kaders afspreken, zonder het in gang gezette proces te verstoren. Zo willen we zoveel mogelijk goede ideeën vanuit de organisatie tot rijping laten komen. Een voorbeeld hiervan is het roosteren in samenwerking met de andere teams binnen de woonwerkcirkel. Iets wat we nadrukkelijk meenemen in 2021. Ook wordt er actiever ingezet op preventie.

Financieel
Ook in financieel opzicht heeft Frion een goed jaar achter de rug. De in 2018 ingezette transitie om ziel en zakelijkheid in balans te brengen met daaraan gekoppelde acties om de opbrengsten te verhogen en de kosten te verlagen, leiden tot succes. Dat betekent dat Frion in 2020 een mooi resultaat laat zien in lijn met de ontwikkeling van de resultaten van 2019. De extra kosten in 2020 als gevolg van corona hebben wij op behoudende wijze gedeclareerd bij het Zorgkantoor en de betrokken gemeenten.

Waardering
Over dit veelbewogen jaar 2020 kan ik alleen maar zeggen dat ik nog eens extra trots ben op wat we ondanks alles toch hebben weten de bereiken uit ons ambitieuze jaarplan. We hebben voortdurend snel kunnen schakelen met de centrale cliëntenraad, centrale verwantenraad en ondernemingsraad. We zaten daardoor continu met elkaar bovenop de bal. Dat is terug te zien in de reflecties die we vanuit de raden, maar ook vanuit de visitatie van Amerpoort hebben teruggekregen. Die waardering raakt.

Dat hebben we dan toch mooi samen gedaan! 2020 is een bijzonder jaar om op terug te kijken. Hopelijk gaan we een nieuw jaar tegemoet waarin we de zelfde slagkracht kunnen laten zien, maar waarin we ook corona van ons af kunnen schudden.

Hugo Broekman

 

Hopelijk gaan we een nieuw jaar tegemoet waarin we de zelfde slagkracht kunnen laten zien, maar waarin we ook corona van ons af kunnen schudden.