Leeswijzer

Het kwaliteitsrapport is gebaseerd op het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022.

De verschillende bouwstenen van het kwaliteitskader vormen de basis van dit kwaliteitsrapport, namelijk:

1. Het zorgproces rondom de individuele cliënt;
2.
Onderzoek naar cliëntervaringen;
3. Zelfreflectie in de teams.

Deze informatie geeft, gecombineerd met andere bronnen, een beeld van de kwaliteit van zorg en ondersteuning van Frion. Doordat alle aspecten van zorg worden meegenomen in dit rapport, vormt het tevens het jaarverslag van Frion.

De coronapandemie maakte van het afgelopen jaar een bijzonder jaar. In dit rapport zijn dilemma’s, rond corona uitgewerkt om een beeld te geven van de wijze waarop Frion hier mee is omgegaan en hoe we daar samen invulling aan hebben gegeven, en tot welke inzichten en oplossingen dit heeft geleid.

 

Het kwaliteitsrapport is samen met cliënten, verwanten en medewerkers opgesteld. Daarnaast hebben de cliëntenraad, verwantenraad, ondernemingsraad, raad van toezicht en raad van bestuur tijdens het schrijfproces op de inhoud gereflecteerd.

 

Binnen Frion richten wij ons op het cyclisch leren en verbeteren van de organisatie. Wat gaat er goed en wat kan er beter? Het kwaliteitsrapport geeft hier een reflectie op en biedt wat ons betreft gespreksstof over hoe we de kwaliteit van zorg en ondersteuning kunnen behouden en versterken, waar we nog wat te leren hebben en waar we de zorg en ondersteuning in 2021 nog verder kunnen verbeteren.

Over dit kwaliteitsrapport 2020 is er in april 2021 een externe visitatie uitgevoerd. Door de beperkingen van het coronavirus was het niet mogelijk om letterlijk een kijkje in elkaars ‘keuken’ te nemen. Daarom vond de visitatie digitaal plaats. Vanuit verschillende perspectieven gingen we met elkaar in gesprek over de thema’s Goede Gesprek en Verbetercyclus. Wat viel in positieve zin op en waar kan Frion nog wat leren? Het resultaat van deze visitatie is opgenomen in dit rapport.

Binnen Frion richten wij ons op het cyclisch leren en verbeteren van de organisatie.